Jaar: 2005 (Pagina 1 van 2)

EINDELIJK WOONERF

start voorbereidende werken

Het is zover. Vanaf begin volgend jaar zouden de eigenlijke herinrichtingswerken voor de Gelukstraat en de Sint-Katelijnestraat moeten van start gaan. Eerst is er nog een voorlichtingsavond in het stadhuis op woensdag 11 januari voor de bewoners.

leidingen vernieuwen

Ondertussen zijn al heel wat voorbereidende werken uitgevoerd. Zo zijn alle nutsleidingen vernieuwd. Alles zit klaar met uitzondering van de rioleringen. Die worden meegenomen met de heraanleg.
Hoop doet leven. Al meer dan 10 jaar is de slechte toestand van de beide straten aangekaart bij het gemeentebestuur. Nu nog even een zure appel doorbijten en dan zal het resultaat gezien mogen worden. Althans, dat hopen we.

het einde van de ellende is nabij

Lees ook: http://gent.blogt.be/2005/12/20/werken-in-de-waterwijk-vervolg

Krommewalbrug

De Krommewalbrug is aan renovatie toe. In 1991/1992 is een nieuwe brug gebouwd ter vervanging van de vorige die grote tekenen van slijtage en verval vertoonde, en niet meer open kon. In het boek “7 Bruggen – Historiek en Restauratie van zeven Gentse bruggen” uit 1987 lezen we een interessant stukje over de brug van Marie Christine Laleman en Daniel Lievois. Daaruit leren we dat de de vorige brug er kwan in 1872. Het had heel wat voeten in de aarde om dit te realiseren. Niet alleen was de hoge kostprijs een serieus probleem, waarbij de demping van de Ottogracht al een hele hap uit het budget voor zijn rekening nam, maar ook de verschillede onteigeningen, nodig om de brug te kunnen bouwen, dreven de kostprijs danig op.
Reeds in 1837 had de gemeenteraad beslist om een brug te bouwen. Doch bij gebrek aan financiële middelen werd het project telkens uitgesteld. Uiteindelijk werd op 17 juli 1861 bij Koninklijk Besluit de plaats van de brug goedgekeurd. Ondertussen was een petitie ingediend door heel wat inwoners, vooral de de H. Kerst en Sint-Jacobparochies, die wees op het belang van de verbinding over de Leie. Uiteindelijk startten de werken zoals gezegd in 1872 voor een metalen draaibrug uit gewalst en geklonken staal.
Maar zoals heel wat metalen bruggen regelmatig onderhoud vergen, was het ook hier werken geblazen. Diverse reparaties kenmerken de verdere geschiedenis van de brug. In 1896/98, 1906, 1932, 1953, 1964 zijn werken uitgevoerd aan verschillende onderdelen. In 1971-1972 beginnen pas de serieuze problemen. Bij het opbreken van het wegdek en de reiniging van de metalen onderdelen bleek de bouwfysische toestand zo slecht dat verschillende elementen door gewapend beton of bijkomende metalen liggers vervangen werden. De beide uiteinden van de brug werden ingebetonneerd en verankerd aan de brughoofden. Van een opendraaiende brug was toen uiteraard geen sprake meer. Zo besliste men uiteindelijk de brug te vervangen door deze die we nu kennen. En de eerste renovatie is heden in uitvoering.

De heraanleg van de Krommewal en Ottogracht gebeurde in 1997.
1997 staat duidelijk op het deksel te lezen

Van bij het begin baarde de afwerkingslaag van de brug zorgen. Kort na de afwerking reeds waren op verschillende plaatsen barsten te zien. En deze werden jaar na jaar, winter na winter erger. Hele lappen van de antisliplaag kwamen los. En het oplapwerk van vorig jaar bracht niet veel soelaas. Daarom werd beslist om de volledige toplaag te verwijderen, en een nieuwe aan te brengen. De werken zullen afgewerkt zijn eind van deze week, rond 28 augustus 2005.

de toplaag is verwijderd

De werken staan ook kort vermeld op de website van de stad Gent:

Baudelohof

Enkele interessante links:

– het vellen van de kunstboom:
http://www.gent.be/gent/gezondhe/groen/nieuws/n57/n57.htm
het einde van de kunstboom op 7 augustus 2005

– het gebouw van het Stedelijk laboratorium:
http://membres.lycos.fr/architectuur/baudelohof/baudelopark.html
Instituut voor Hygiëne

– een tekst van Luc over de geschiedenis van de Baudelohof:

De Baudelohof in betere (?) tijden

Baudelohof

Aandoenlijk hoe de laatste tijd de schrijvende pers of andere gentblogs melding maken van de vereniging van de twee helften van het voormalige Baudelohof. En schepen Decaluwé doet uiteraard ook zijn best. En terecht. Eindelijk komt er schot in de zaak.

vroeger zag de Baudelohof er heel wat romantischer uit...

Maar van de buurtgroep Waterwijk is nergens sprake. Toch is het deze groep die 12 (twaalf!) jaar terug het startschot gaf. Toenmalig schepen Beke ontving van een van de kinderen uit de buurt een mooi verpakte kassei op onze eerste aperitief in het park. En dit voor twee zaken: de heraanleg van de Gelukstraat en Sint-Katelijnestraat die toen reeds in erbarmelijke staat verkeerden, én de samensmelting van de twee parkdelen. Maar schepenen komen en schepenen gaan. Zo gaven zowel schepen Beke als schepen Van Rouveroij als verantwoordelijke voor openbare werken telkens hun zegen. Maar andere prioriteiten kregen voorang.

het park heeft ook in de winter zijn charmes

Ondertussen leverde historisch onderzoek heel wat op. Oude tekeningen, plans en foto’s gaven weer wat de voormalige botanische hof ooit was geweest. Een aantal daarvan is te zien op onze site:

De Noter 1818 detail kaart Horenbault

Nu is het herstel dus eindelijk op komst. Na jarenlang aandringen van onze buurtgroep weliswaar. Het gebeurt in twee fasen. Eerst worden de twee helften verenigd door het wegbreken van de asfalt en tottoirs vanaf de betonnen afsluitplaten van de koer van het Kunstinstituut, en de handelschool Sint-Lieven. En dit tot het einde van het park ter hoogte van de Baudelokaai. Beperkte egaliseringswerken gevolgd door inzaaien van gras sluiten de eerste fase af.

Vanaf 2007/2008 werkt de stedelijke groendienst aan een volledig nieuw plan voor een heraanleg van het complete park. Daar zal nog heel wat denkwerk en overleg voor nodig zijn. Maar hoop doet leven. Uiteindelijk is dit park ook niet enkel voor de buurt, maar ook voor de bewoners van het centrum van groot belang. Het enige plekje groen dat te bespeuren valt in de hele omtrek. Hoewel dit een deelplan is van een zogenaamde groenas langs het water, te beginnen aan het parkje aan de Willem De Beersteeg en zo naar het zuiden tot aan de Schelde.

We blijven het in elk geval verder voor jullie volgen…

zandbak geherwaardeerd enkele jaren terug helaas is deze boom verdwenen voor de nodige hondentoiletten is reeds gezorgd

WOONERF

WOONERF SINT-KATELIJNESTRAAT en GELUKSTRAAT

De voorbereidende werken in functie van de uiteindelijke heraanleg van beide straten zijn volop aan de gang. Na jarenlang te trachten om te voet of met de fiets heelhuids de straten door te raken is nu eindelijk beterschap in zicht. Beide straten worden, na overleg met de bewoners, omgetoverd tot een woonerf, wat vrij uniek is in de binnenstad. Enkel de wijk Het Patershol kreeg destijds (1988) het statuut ‘woonerf’, maar deze mist een beetje haar doel omdat er geen duidelijkheid in het stratenpatroon merkbaar is.

zo al ons woonerf er binnenkort uitzien...

Wat zegt de wet over een woonerf?

Een woonerf is een zone van één of meer speciaal ingerichte openbare wegen waarvan de toegangen aangeduid zijn met de verkeersborden F12a en de uitgangen met de verkeersborden F12b. In een woonerf overweegt de woonfunctie (Art. 2.32 van het verkeersreglement).

Die fameuze borden F 12 zijn bij de meeste onder jullie wel bekend:

verkeersbord F12b

Wat zegt de wet verder:

Artikel 22 bis van het verkeersreglement zegt o.a. :

Binnen de woonerven:
1. mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken: spelen is er eveneens toegelaten;

2. mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen;

3. is de snelheid beperkt tot 20 km per uur;

4. is het parkeren verboden, behalve op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;

Om dat allemaal in goede ‘banen’ te leiden zijn dus een aantal zaken essentieel:

− De toe- en uitgangen van het woonerf moeten duidelijk herkenbaar gemaakt worden door de aanleg zelf. Het woonerf wordt aan elke ingang en uitgang respectievelijk voorzien van de fameuze borden F12a en F12b.

− De weg mag niet verdeeld worden in een rijbaan en een trottoir. Dit betekent dus een volledige doorlopende aanleg zonder niveauverschillen;

− De gedeelten van het woonerf die geschikt zijn voor voertuigenverkeer moeten zodanig worden ingericht dat de rechtlijnigheid wordt gebroken (door bv een asverschuiving) en bijgevolg de snelheid van de voertuigen wordt verlaagd;

− Het woonerf moet zodanig ingericht worden dat bestuurders niet op minder dan 1 m van de woningen kunnen rijden;

− De openbare verlichting in een woonerf moet zodanig zijn dat de aanleg en inrichting ervan zichtbaar blijven bij nacht;

− De plaatsen die worden voorbehouden voor het parkeren worden afgebakend door een wegbedekking in een andere kleur. Op elke plaats wordt de letter “P” aangebracht op de grond.

Dit alles heeft geleid tot een ontwerp die we hebben voorgesteld op een bewonersvergadering eerder dit jaar. Voor de betegeling is geopteerd voor betonklinkers; voor de parkeerplaatsen kasseien. Ook wordt een aantal paaltjes en bomen voorzien om verkeerd (of wild) parkeren te vermijden.

De gemarkeerde parkeerplaatsen zijn uitsluitend voorbehouden aan bewoners met een bewonerskaart uit de buurt.

De werken zullen natuurlijk heel wat hinder met zich meebrengen voor de bewoners. We zullen ons dus wat moeten aanpassen en geduld oefenen. Hopelijk wordt dat dan ook beloond met twee prachtige straten!

Een woonerf is in de eerste plaats bedoeld voor voetgangers en spelende kinderen. Automobilisten zijn ‘te gast’ en dienen hun snelheid aan te passen.

Baudelokapel

Indien alles volgens plan verloopt start een aannemer binnenkort met de restauratie van de toren van de Baudelokapel. Deze is sinds jaren in een zeer slechte toestand. Twee jaar geleden is er een stelling rond gebouwd om de nodige vaststellingen en opmetingen te kunnen doen. Ook aan de binnenzijde is de kapel volledig gestut. Bleek dat de gewelven onder druk van de toren begonnen te begeven.
Er zal dus niet alleen een restauratie van de toren aan de buitenzijde nodig zijn, maar tevens stabilistatiewerken aan de gewelven.

tekening de Noter met op de voorgrond de vroegere Ottogracht

huidige toestand van de toren

de kapel wordt compleet in de stellingen gezet

barsten in de ribben van de gewelven

barsten zichtbaar in de draagmuren

Gekapt!

Het is zover: de boom in het park is bijna helemaal weg:

Gekapt

Aperitief in het park

Zondag ging ons 12de aperitief in de Baudelohof door. De weergoden waren ons alweer goed gezind. Heel wat buurtbewoners kwamen er op af.
Het was ook de laatste keer in een gesplitst park. Volgend jaar doen we dan ook een extra inspanning!

Enkele foto’s:
Luc en Lieve aan de toog

heel wat buurtbewoners waren van de partij

de toekomst van de wijk was ook aanwezig

onze muzikant werd in de bloemen gezet

Aperitief in het park

Op 26 juni is er ons 12de aperitief in het park, beter bekend onder de naam Baudelohof, wellicht voor de laatste keer bestaand uit twee delen… Van 11.00 tot 13.00 uur kan je er, samen met je buren, vrienden, of familie uit de Waterwijk of nabije en/of verre omgeving genieten van een glas witte wijn of een sapje.
Tot dan!
Enkele foto’s van vorig jaar…


(Iedereen) welgekomen

Al wie in of rond de wijk woont, die zin heeft om om het even wat hier te posten: laat ons iets weten!

Pagina 1 of 2

Gemaakt tussen 2003 en 2024, door de mensen van de Waterwijk & zog.org